Covid-19 Ticari teşvik ve önlemler

İtalyan hükümeti tarafından Coronavirüs salgınının yayılımını engellemek amacıyla insan hareketlerinin kısıtlanması, ülke sınırlarının kapatılması ve bazı ekonomik faaliyetlerin durdurulması gibi alınan önlemler ülkemizde faaliyet gösteren İtalyan ve yabancı şirketler için eşi görülmemiş bir krize neden olmaktadır.

Bu kapsamda İtalyan hükümeti tarafından işletmeleri destekleyici bir dizi karar ve kararname yayınlanmıştır. Bunlardan en önemlileri işletmeler için koruyucu önlem ve teşviklerin düzenlendiği 17 Mart 2020 tarihli 18 sayılı Kararname (“Cura Italia“) ve 8 Nisan 2020 tarihli 23 sayılı Kararname (“Liquidità”)’dir.

Bu yazımızda sizlere söz konusu kararnameler ile işletmeleri korumaya yönelik olarak hayata geçirilen başlıca teşvik ve önlemler hakkında bilgi verilecektir.

1.   Olağan Maaş Garanti Fonu (“CIGO”), Olağan Ödenek ve Özel Maaş Garanti Fonu (“CIGD”)

Yukarıda bahsi gecen “Cura Italia” Kararnamesi ile 24 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 4/2020 sayılı Karar, Covid-19 salgını sebebiyle şirketler için alınan önlemleri ve sunulan teşvikleri içermektedir.

Bunların arasından çalışan maaşları için sunulan araçlardan Olağan Maaş Garanti Fonu ve Özel Maaş Garanti Fonu’nun kapsamları genişletilmiştir.

Bu fonlar hakkındaki bilgileri aşağıda sunuyoruz.

1.1  Olağan Maaş Garanti Fonu’na (“CIGO”) “COVID-19 nazionale” Sebebiyle Başvuru

Olağan Maaş Garanti Fonu’na işverenler tarafından yapılacak başvuru için ek tek bir seçenek (COVID-19 nazionale) belirlenmiştir. Buna göre işverenler, çalışan maaşlarının karşılanması amacıyla bu seçeneği seçerek kolay ve hızlı bir şekilde Olağan Maaş Garanti Fonu’na başvurabileceklerdir. Ayrıca başvuru limitleri kaldırılmış ve 90 günden az çalışmış olan çalışanları da kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Fona Başvuru Hakkına Sahip Olan İşletmeler

20 Mart 2020 tarihli 1287 numaralı bildirisinde Ulusal Sosyal Refah Kurumu (“INPS”) tarafından açıklığa kavuşturulduğu gibi ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğu Olağan Maaş Garanti Fonu’na başvurabilecektir.

Ayrıca, işletmelerin daha önce Olağan Maaş Garanti Fonu’na farklı bir sebeple başvurmuş olmaları halinde bile “Covid-19 nazionale” sebebiyle yeni bir kısa süreli ödenek talebinde bulunabilmeleri mümkün kılınmıştır. Böyle bir durumda “Covid-19 nazionale” sebebiyle alınacak ödenek, geçerli olduğu süre boyunca, daha önce onaylanmış bir talebin veya başvurunun önüne geçecektir.

Bunun yanı sıra, 23 Şubat 2020 tarihinde halihazırda Olağanüstü Ücret Garantisi Fonu (CIGS) kapsamından yararlanan işletmeler, gereklilik ve talep kriterlerine uyumluluk halinde, Olağanüstü Ücret Garantisi Fonu’nu askıya alarak Olağan Maaş Garanti Fonu kapsamında bu yeni kısa süreli ödeneğe başvurabilmektedir.  

Ait oldukları sektör gereğince yeni Olağan Maaş Garanti Fonu’na başvurma kriterlerine sahip olmayan şirketler ise, halihazırda aldıkları Olağanüstü Ücret Garantisi Fonu yerine bu yazımızın 1.3 paragrafında belirtildiği üzere Özel Maaş Garanti Fonu’na başvurabilirler.

1.2  Olağan Ödenek

Olağan ödenek ise, çalışma faaliyetinin askıya alınması veya azaltılması durumunda Dayanışma Fonlarına veya Ücret Entegrasyon Fonu’na (“FIS”) tabi işletmelerin çalışanlarına ödenen bir istihdam ödeneğidir.

Olağan ödeneğe işletmelerin hızlı bir şekilde erişebilmesi ve daha çok kişinin faydalanabilmesi için başvuru prosedürü basitleştirilmiştir. Ayrıca bugüne kadar bu fonun dışında bırakılmış  küçük ölçekli işletmeler, yani 5 ila 15 çalışanı olan işletmeler de istihdam ödeneğinden yararlanabilecektir.

Hak Sahipleri

FIS’e başvuru için:

– 5 kişiden fazla çalışanı olan işverenler çalışanları için başvuru yapılabilecektir, buna çıraklık sözleşmesi ile çalışanlar da dahildir ancak yöneticiler ve evden çalışanlar kapsam dışında bırakılmıştır;

– Şirket faaliyetlerinin askıya alınması nedeniyle çalışılamayan tüm saatleri kapsamak amacıyla, halihazırda Dayanışma Fonu’ndan yararlanan çalışanların da fark saatleri için başvurulabilmektedir.

Dayanışma Fonu’na başvuru için:

– Fon uygulamaları tarafından aksi belirtilmedikçe işverenler, çıraklık sözleşmesiyle bağlı çalışanları da kapsayacak şekilde ancak yöneticiler hariç tutularak her türlü çalışanları için başvuru yapabilecektir.

1.3  COVID-19 Özel Maaş Garanti Fonu (CIGS)

Özel Maaş Garanti Fonu yukarıda sayılan ödeneklere başvuru hakkı olmayan veya bu ödeneklerden toplam faydalanma süresini doldurmuş işverenlere yönelik bir ücret garanti aracıdır.

Hak Sahipleri

Buna göre tarım, balıkçılık ve üçüncü sektör işverenleri de dahil olmak üzere tüm özel sektör işverenleri ve onaylanmış dini kuruluşlar, dokuz haftayı geçmeyecek şekilde Özel Maaş Garanti Fonu’ndan yararlanabileceklerdir.

Kapsam Dışındakiler:

Olağan Maaş Garanti Fonu, FIS veya Dayanışma Fonlarından birinden yararlanan işverenler; çalışanları 23 Şubat 2020’den sonra işe alınan işverenler ve ev hizmetlerinde  çalışanları olan işverenler Özel Maaş Garanti Fonu’ndan yararlanamayacaktır.

2.   Covid-19 Salgını ile Mücadelede Faydalı Tıbbi Malzeme Üretimine İlişkin Olarak İşletmelerini Büyüten veya Dönüştüren Girişimcilere Yönelik Teşvikler

17 Mart 2020 tarihli “Cura Italia” kararnamesi ve No. 4/2020 sayılı karar uyarınca, COVID-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla, kişisel korunma ekipmanlarının veya tıbbi aletlerin üretimini yapabilmek için işletmelerini dönüştüren veya büyüten şirketlere devlet teşvikler sunmaktadır.

Ortaklık olarak kurulmuş, tüzel kişiliğe haiz tüm işletmeler devletin yatırım teşviklerine eden erişebilmektedir. Ancak şahıs şirketleri ile serbest meslek çalışanları söz konusu desteklerden yararlanamamaktadırlar.

İşletmelere, Covid-19 salgını ile mücadelede faydalı tıbbi malzeme üretimi için yapacakları harcamaların %75’ini kapsayan, 7 yıl geri ödemeli, faizsiz kredi verilmektedir.  Söz konusu kredinin maksimum limiti 800.000,00 Euro’dur.

Ayrıca önemle belirtilmelidir ki, işletmelerin “Cura Italia” kararnamesinin yürürlüğe girmiş olduğu 17 Mart 2020 tarihinden sonra ve bahsi geçen yatırım teşvikine başvurudan önce yapmış oldukları yatırımlar da bu kapsamdadır.

Bunun yanı sıra, şirketlere verilen söz konusu faizsiz kredi aşağıdaki şartlarda geri ödemesiz fona dönüştürülebilmektedir:

– Yatırımın 15 gün içinde sonuçlandırılması halinde %100’e kadar;

– Yatırımın 30 gün içinde sonuçlandırılması halinde %50’ye kadar;

– Yatırımın 60 gün içinde sonuçlandırılması halinde %25’e kadar.

3.   İş Yerlerinin Sanitasyonu ve Kişisel Koruyucu Ekipman Satın Alan İşverenlere Yaptıkları Harcamalar Kapsamında %50 Oranında Ödeme

Kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili bir başka dikkat çekici karar, 8 Nisan 2020 tarihli “Liquidità” kararnamesinde yer almaktadır. Buna göre, çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla kişisel koruyucu ekipman (Ffp2 ve Ffp3 tıbbi maskeleri, koruyucu eldiven ve yüz siperi gibi) ve hijyen ürünleri (el sabunu ve dezenfektan gibi) satın alan, veya işyerinde koruyucu mesafeyi sağlamak için değişiklikler (bariyerler, koruyucu paneller) yapan işletmelerin yaptıkları harcamalar %50 oranında devlet tarafından karşılanacaktır.

Yukarıda bahsi geçen vergi indirimi 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak harcamaların %50’sini kapsamaktadır. Ancak hak sahibinin yararlanacağı tutar toplamda 20.000,00 Euro’yu geçmeyecektir.

4.   Ticari Kira Sözleşmelerine İlişkin Olarak Verilen %60 Vergi İndirimi

Cura Italia” kararnamesi uyarınca, işletmelere 2020 Mart ayı kiralarının %60’ına denk gelecek şekilde devlet tarafından vergi indirimi uygulanmaktadır. İşbu vergi indirimi kadastro kategorisi C / 1 listesinde yer alan atölyeler ve dükkanlar gibi gayrimenkuller için m2’sine bakılmaksızın uygulanacaktır.

5.   İşletmeler için Kamu İndirim Garantileri- “Liquidità” Kararnamesi

“Liquidità” Kararnamesi uyarınca işletmelere likit sağlamak amacıyla büyük şirketlere, küçük ve orta ölçekli işletmelere almış oldukları banka kredilerine ilişkin olarak Devlet garantisi sağlanmaktadır. 

Bu tip garantilere erişim iki ayrı yolla sağlanacaktır: 

– Kamu hizmeti şirketi SACE Sp.a. (“Cassa Depositi e Prestiti”) büyük işletmelere yöneliktir;

– Küçük ve orta ölçekli şirketlerin başvurabileceği garanti fonu ise 499 çalışana kadar olan işletmelere yöneliktir.[1]

5.1  Büyük İşletmelere Sağlanan Garanti – SACE S.p.A. (“Liquidità” Kararnamesi Madde 1)

Liquidità” Kararnamesi’nin 1. Maddesi uyarınca SACE S.p.A, 31 Aralık 2020 tarihine kadar bankalar, ulusal ve uluslararası finansal kurumlar ve para arzı sağlayan diğer kurumlara, işletmelere her şekilde finansman sağlamaları için kamu garantileri sağlayacaktır.

Belirli koşullar altında, “Liquidità” Kararnamesi aşağıdaki garantileri sağlamaktadır:

– İtalya’da 5000’den az isçi çalıştıran ve yıllık cirosu 1,5 milyar Euro’yu geçmeyen şirketler için % 90 garanti

– İtalya’da 5000’den fazla işçi çalıştıran ve yıllık cirosu 1,5 milyar Euro ile 5 milyar Euro arasın değişen şirketler için %80 garanti

– Yıllık Cirosu 5 Milyar Euro’yu Aşan İşletmeler İçin %70 Garanti

5.2  499 Kişiden Az Çalışanı Olan İşletmelere Ayrılan Garantiler – KOBİ Fonu (“Liquidità” Kararnamesi Madde 13)

“Liquidità” Kararnamesi İtalya’da mükim ve 499 kişiden az çalışanı olan işletmelere özel hükümler içermektedir. Söz konusu işletmeler için belirli koşullar altında KOBİ Fonu şunları garanti etmektedir:

– Ücretsiz olarak verilir ve Fon Değerlendirme Formları kullanılmadan erişim sağlanabilir;

– Verilecek garanti, finansmanın %90’ını kadar olmakla her halükârda 5 milyon Euro’yu geçemez.

5.3  Belirli İşletmeler için Geliştirilmiş Önlemler

Daha küçük KOBİ’ler ve Covid-19 salgını nedeniyle işletmelerinin zarar gördüğünü belgeleyen ve yeni finansman talep eden bireysel şirketler, zanaatkarlar ve serbest meslek sahipleri, €25.000’ya kadar yeni finansman ihtiyacı duydukları takdirde, bu KOBİ Fonu finansmanının %100’ünü garanti edecektir. Söz konusu garanti otomatik ve ücretsiz olarak verilecektir ve finansmanı verecek kurumun Fon tarafından uygunluğuna dair bir onay beklemesine gerek olmayacaktır.

499 çalışana kadar istihdam eden ve geliri 3,2 milyon Euro’dan düşük olan işletmeler için, %90 garanti sağlayan KOBİ Fonu (finansman miktarı her haluklarda 800.000 Euro’yu geçemez.) aradaki %10’luk farkın Konsorsiyum (“Consorzi fidi”) tarafından karşılanması şartıyla %100’e kadar varabilecektir.

6.   Borçlanma Senetleriyle İlgili Sürelerin Ertelenmesi (Liquidità” Kararnamesi Madde 11)

Liquidita” Kararnamesi uyarınca 9 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında aşağıda sayılanlara ilişkin son ödeme tarihleri ertelenmiştir:

– Yukarıda belirtilen kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce verilen ödeme emirleri, senetler ve diğer borç senetleri;

– Yukarıda belirtilen kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihinde yürürlükte bulunan her türlü icra takibi

Çek devredildiği takdirde dahi bu erteleme kararı, feragat etmediği takdirde borçlu lehinedir.

7.   İflas Hukuku Hükümleri– “Liquidità” Kararnamesi

Liquidità” Kararnamesi Covid-19 karantina dönemini kapsayacak şekilde İtalyan İflas Hukuku uygulamalarını önemli bir şekilde etkileyen hükümler içermektedir.

Şöyle ki:

– 15 Ağustos 2020 için planlanan yeni İtalyan Kurumsal Kriz ve İflas Kanunu’nun (“CCI”) yürürlüğe girmesi 1 Eylül 2021’e kadar ertelendi;

– Alacaklılara ait prosedürler (“concordati preventivi”) ile borçların yeniden yapılandırılmasını (“accordi di ristrutturazione del debito”) içeren süreler uzatıldı;

– İflas prosedürleri Covid-19 acil dönemini süresince dondurulmuştur.

8.   Vergi Yükümlülükleri, Stopaj Vergisi, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Ödeme Tarihlerinin Ertelenmesi

Cura Italia” Kararnamesi ve “Liquidità” Kararnamesi uyarınca vergi ve sosyal güvenliğe ilişkin birçok ödeme süresi askıya alınmıştır. 

Liquidità” Kararnamesi uyarınca bazı koşullar altında[2] İtalya’da bir iş, zanaat veya mesleki faaliyet yürüten vergi mükellefleri için aşağıda sayılanlar Nisan 2020 ve Mayıs 2020 dönemleri için askıya alınmıştır:

– Stopaj vergi mükelleflerinin ödemekle yükümlü oldukları 600/1973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi’nin 23 ve 24. Maddelerinde belirtilen stopaj vergisi, ilgili bölgesel ve kentsel giderler de dahil olmak üzere;

– Katma Değer Vergisi (KDV);

– Sosyal güvenlik ve sosyal yardım ve zorunlu sigorta primleri

Askıya alınan ödemeler, ceza veya faiz uygulanmaksızın, 30 Haziran 2020’ye kadar tek bir seferde yapılmalı veya haziran ayından başlayarak beş eşit aylık ödemeye bölünerek ödenmelidir.

Yukarıda belirtilenler, belirli mükellef kategorileriyle ilgili (yani, esas olarak acil durumdan etkilenen faaliyetleri yürütenler) “Cura Italia” kararnamesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla geçerlidir.

Kararnamede açıkça listelenen vergi mükellefleri için, “Cura Italia” kararnamesi aşağıdakilerle ilgili ödemelerin 2 Mart 2020 ila 30 Nisan 2020 arasında askıya alınmasını öngörmektedir:

– Stopaj vergi mükelleflerinin ödemekle yükümlü oldukları 600/1973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi 23 ve 24. Maddelerinde belirtilen bölgesel ve kentsel giderler de dahil olmak stopaj vergisi;

– Katma Değer Vergisi’ne (KDV) ilişkin 2020 Mart ayında yapılması gereken ödemeler;

– Zorunlu sigortaya ilişkin ödenen sosyal güvenlik, sosyal yardım ve primler

Ertelenen ödemeler herhangi bir ceza kesilmeksizin tek seferde 31 Mayıs 2020’e kadar veya Mayıs ayından başlayarak 5 seferde bölünerek yapılabilir.

9.   İtalyan Vergi Kurumu’nun Faaliyetlerinin Durdurulması

Kararname uyarınca 8 Mart 2020- 31 Mayıs 2020 tarihleri ​​arasında geçerli olmak üzere İtalyan Vergi İdaresi’nin vergi denetimi, ödeme talebi ve ödeme takibi gibi yerine getirmekle yükümlü olduğu faaliyetler durdurulmuştur.

Ayrıca, Kararname, aşağıda yer alan yükümlülüklerin 8 Mart 2020 ve 31 Mayıs 2020 tarihleri ​​arasında sona eren ödeme tarihlerinin askıya alınmasını öngörmektedir. Şöyle ki:

– Gelir vergileri, KDV ve Üretim Faaliyetlerine İlişkin Bölgesel vergiler (“IRAP”) ile ilgili değerlendirme ihtarları

– Yerel vergilere ilişkin ödeme emirleri;

– Vergi kayıtları;

– Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü (INPS) tarafından sunulan ödeme ihtarları.

Desteğe ihtiyaç duymanız halinde lütfen crisi@miotti.legal adresine e-posta göndereniz. Sizlerle insan hareketleri üzerindeki kısıtlamaların yaşandığı bu dönemde iletişimi kolaylaştırmak ve zamanı optimize etmek adına telefon görüşmesi, video konferans, Whatsapp ile grup konferansı, Zoom, Microsoft Teams vb. yoluyla ilk ücretsiz danışmanlık hizmeti için hemen iletişime geçilecektir.

İlgili Mevzuat:

17/03/2020 tarihli No.18 sayılı Başbakanlık Kararnamesi (“Cura Italia”)

22 Mart 2020 tarihli Başbakanlık Kararnamesi

22 Mart 2020 tarihli Başbakanlık Kararnamesi Ek-1 (Açık kalabilecek şirketler)

24 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete ‘de yayınlanan 4/2020 sayılı Karar

D.L. 8 aprile 2020 n. 23